LAOAG CITY – Inpakaammo ni Mr. Junjun Cayaban, iti ili ti Piddig, nga adda ti pimmusay a maysa a taraken a baboy iti Brgy. Loing iti nasao nga ili.

Kuna na a dagus a naipakaammo ti insidente kadagiti maseknan kangrunaan iti Municipal Argriculture Office nga idadauloan ni Dr. Harvey Adap, ti municipal agriculturist.

Segun kenni Cayaban, inlawlawag da ti prosesso kadagiti akin taraken mainaig iti dagus a pannakaikotkot ti pimmusay a baboy.

Inbatad na a sakbay a maikutkot ti baboy ket nangala da ti specimen manipud iti dalem ken sumagmamano a lalaem ti nasao a baboy.

Kuna ni Cayaban a dagus nga inpatulod ni Dr. Adap dagiti specimen iti probinsya ti La Union ken maiyur-uray ti resulta na.

-- Advertisement --

Kabayatanna, inbunannag na a sakbay a pimmusay ti baboy, kas naibasar iti palawag dagiti maseknan kenni Dr. Adap, ket agmamayo ken saan a makapangan.

Kuna na nga agarup 130 a kilos ti kadagsen ti pimmusay a baboy wenno bula ken matartaraken iti maysa a pagtaengan.

Naamuan a ti ili ti Piddig ket adda iti babaen ti Pink Zone seknan iti ASF virus.