LAOAG CITY – Manamnama nga imbestigaran ken trataren ti Sangguniang Panlungsod iti siudad ti Batac ti pannakaipatakder ti solar power plant kadagiti tallo a barangay iti nasao a siudad.

Daytoy ti inpakaamo ni Vice Mayor Windell Chua iti siudad ti Batac.

Kuna ni Chua a maimbestigaran ti nasao a banag gapu ta saan a dimmalan iti umno a proseso ti manamnama a pannakaipatakder ti solar power plant babaen ti kompanya nga APOLAKI One Inc.

Inbatad na nga awan ti naipakada iti biang ti lokal a gobierno ti siudad ti Batac partikular iti opisina ti mayor.

Inbunannag na nga adda ti inpasa a resolusyon dagiti tallo a barangay partikular ti Brgy. Camandingan, Brgy. San Pedro ken Bininggan seknan ti pannakaipatakder ti solar power plant ngem saan a pulos a naiyuman iti LGU.

Mainaig iti daytoy, inpetteng ni Chua a masapol a maikoordinar daytoy a banag iti LGU ti Batac tapno maadal a nasayaat sakbay nga agtignay ti proyekto gapu ta posible nga adda dagiti maapektaran nga agricultural land.

Naamoan nga umabot iti 400 nga ektarya ti kalawa ti manamnama a pakaiyastrablisaran ti nasao a solar power plant.