ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Manamnama a mapagsasaritan iti Committee on Transportation ti kiddaw dagiti tricycle drivers ditoy ciudad ti Laoag a ngumato gapo iti agtultuloy a pangngato ti presyo ti produkto a petrolyo.

Segun kenni Sang. Panlungsod Member Edison Bonoan, amangan no narigat a mapatgan ti kiddaw dagiti drivers gapo ta 20 a pisos ti plete itan ti maysa a pasahero.

Inlawlawag na a ti met madagsenan wenno agsagaba iti daytoy ket dagiti pasaheros.

Nupay kasta, kunana a maawatan na ti sitwasyon dagiti tricycle drivers gapo ti panagngato met ti presyo dagiti produkto a petrolyo.

Inpetteng na a pagsasaritaan da ti nasao a banag.

-- ADVERTISEMENT --

Kunana a ti maysa kadagiti pagamkan na ket no addan to met ti panagsasaruno a rollback wenno panagbaba ti presyo ti petrolyo ken no mapasamak daytoy ket saan a patas para kadagiti pasaheros.