LAOAG CITY – Mabalin a mabalod ti maysa nga indibidual a mangpeke wenno mangdadael ti RT-PCR result pakairamanan dagiti vaccination card a ma-isyu ditoy ciudad ti Laoag.

Segun kenni Vice Mayor Vicentito Lazo, adda ti nagbalin a mandar ti DILG National Office babaen Mrs. Janet Duarte, ti Local Government Operation Officer ditoy ciudad.

Inbatad na a saan a mamulta ti indibidual nga aglabsing no diket mabalod kadagiti mapaneknekan a mangaramid iti daytoy.

Inlawlawag na a mabalod iti saan a nababbaba ngem 30 nga aldaw ken saan a nabaybayag ngem tallo a bulan dagiti maduktalan a mangperdi ti RT-PCR test.

Kunana nga iti met vaccination card, mabalod ti indibidual iti saan a nababbaba nga 90 nga aldaw ken saan a lumabas iti innem a bulan.

Inpetteng na nga iti biang met ti panagusar ti peke nga RT-PCR test ken vaccination card, mabalin a mabalin ti aglabsing iti saan a nababbaba ngem innem a bulan ken saan a lumabes iti maysa a tawen.