ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Nangrugin dagiti Herd Teachers nga innala ti gobierno lokal iti ciudad ti Batac nga agisuro kadagiti ubbing iti napili a sitio.

Daytoy ti inbatad ni Sang Panlungsod Bismark Angelo Quidang, ti chairman ti Committee on Education iti ciudad ti Batac.

Inlawlawag ni Quidang a dagiti naala nga uppat nga herd teachers ket agsweldo ti 800 a pisos iti kada aldaw.

Inpasigurado ni Quidang nga awan ti rumbeng a pagamkan dagiti nagannak gapu ta naiget a masurot ti minimum health protocols ken saan nga aggigiddan a maisuro dagiti ubbing no di ket adda ti masurot nga schedule.

Dayawen met ti konsehal daytoy nga addang ti gobierno lokal iti ciudad ti Batac gapu ta matulungan dagiti nagannak ken ubbing kangrunaan na dagiti adda iti  Kindergarten agingga iti Grade 3.

-- ADVERTISEMENT --