LAOAG CITY – Natiliw ti maysa a wanted person babaen ti bileg ti warrant of arrest nga inserbi dagiti kameng ti PNP San Nicolas nga indauloan ni Poice Major Joseph Baltazar iti Iloilo City.

Nabigbig ti akusado a ni Eduardo Desoro y Gardeo, agtawen ti 40, tubo iti Poblacion South Oton, Iloilo City.

Nakasuan ti akusado gapu ti violation against women and their children.

Manamnama nga agawid dagiti kameng ti PNP San Nicolas manipud iti siudad ti Iloilo kadua da ti akusado tapno maipaima daytoy iti korte a naggapuan ti warrant of arrest.