LAOAG CITY – Inpakammo ni Mayor Michael Marcos Keon nga ikiddaw na kenni Gov. Matthew Marcos Manotoc iti pannakaideklara ti Enhanced Community Quarantine ditoy siudad ti Laoag.

Daytoy ket no bilang saan a bumaba ti maimalmaldit a kaso ti COVID-19 ditoy siudad.

Kuna na a possible a mapasamak daytoy intono sumaruno a lawas ken tapno adda ti panagsagana dagiti residente.

Nagkedked ni Keon nga idetalye pay laeng dagiti pagalagadan gapu ta ado pay dagiti nasken a trabahoen da.

Innayon na nga uray nakaiyemplementar ti ECQ ket agtultuloy ti vaccination program ditoy siudad.