LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Police Major Joseph Tayaban, ti chief of police ti PNP-Badoc nga adda ti dua a person of interest da iti napasamak a pammaltog iti Barangay Caraitan iti nasao nga ili.

Segun kenni Tayaban, nadeterminar da dagiti dua a person of interest babaen iti imbestigasyon da.

Inlawlawag na nga adda met ti kitkitaen da nga anggulo seknan iti daytoy ngem saan na pay laeng nga ipublikar para iti iyuswat da nga imbestigasyon.

Maipalagip a bayat nga agpapaamianan a direksyon ti van nga inturong ti biktima nga agtawen ti 44, vegetable dealer, tubo iti Brgy. Pagsanahan, Badoc ngem agdama nga agnanaed iti Brgy. Madamba iti ili ti Dingras ket nadlaw na nga adda ti mangsursurot kenkuana a motorsiklo.

Gapu iti daytoy, pinaspasan ti biktima ti nagmaneho ngem pinaspasan met a sinaruno dagiti nakalugan iti motorsiklo.

Ditoy metten a napanunutan ti biktima ti agmenor tapno adda ti gundaway nga ag-overtake dagiti nakamotorsiklo ngem iti panagpaigid na ket arig na naisagad iti igid ti kalsada ti van rason a saan a nakapagmaneobra.

Naamoan a nagsubli dagiti motorsiklo ken ginundawayan da a pinaputukan ti sango ti van ngem nakaliklik ti biktima rason a saan a nagsagaba ti anyaman a sugat.

Kalpasan ti pammaltog ket dagus a naglibas dagiti suspek ken nagturong iti saan a masinunuo a direksyon.

Narekobre met dagiti otoridad ti pito a kapsula ti kalibre 45 a paltog.

Iti agdama ket agtultuloy pay ti naun-uneg nga imbestigasyon dagiti kameng ti PNP-Badoc mainaig iti daytoy.