ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Nagdinnungpar ti dua a motorsiklo iti paset ti Pila-Caaoacan Road partikular iti kurbaan a paset ti Brgy. Pila ditoy Siudad ti Laoag.

Segun ken ni Police Corporal Alexson Rosal ti Duty Desk Officer ti Philippine National Police Laoag Traffic Division, nabigbig ti driver ti Motorstar 125 nga agmaris ti nalabbaga ken awanan ti plate number a ni Arwin John Agtarap Andres, agtawen ti 27, residente ti Brgy. 60-A, Caaoacan ditoy Siudad.

Kunana a nabigbig met ti nangiturong ti Suzuki Raider 150 nga agmaris ti nangisit ken awanan ti plate number a ni Jay Mark Bonilla Manuel Agngarayngay, agtawen ti 23 ken residente met laeng iti nadakamat a Barangay.

Inlawlawagna a basar iti inisyal nga imbestigasionda, bayat a dumaldalyasat ti driver ti Motorstar 125 nga agturong nga agpa-Abagatan a direksion ket dita a kellaat a dimmungpar ti driver ti Suzuki Raider 150 nga agturong met nga agpa-Amianan a direksion.

Inbatadna a gapu iti daytoy ket nagsagaba ti sugat iti ima, saka ken nabettak ti muging ni Andres idinto a nagsagaba met ti gasgas iti ima, saka ken natukkol ti akinkannigid nga ima ni Agngarayngay banag a dagus dagitoy nga agpada a naitaray iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital para iti naan-anay a pannakatamingda.

-- ADVERTISEMENT --

Segun kenkuana, nabuong ti headlight ti Motorstar 125 ken nakuppit ti akinsango a ligayna idinto a saan met a naan-ano ti Suzuki Raider 150.

Innayonna a nakasuot met ti helmet dagiti dua a maseknan ngem adda ti impluwensiya ti nasanger dagitoy idi napasamak ti desgrasia kalpasan a nagpositibo ti resultada iti breathe analyzer.