ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Mamati ni Mr. Antonio Pugyao, taga Brgy. Cacafean iti ili ti Marcos ken chairman ti Solidarity of Peasant Against Exploitation ditoy probinsya a matungpal ti inkari ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. a  mapagbalin a 20 a pisos ti kada kilo ti bagas iti panagtugaw na.

Nupay kasta, kuna na a mapasamak laeng daytoy no isubli amin ti gobierno ti magastos dagiti mannalon nga agmula ti pagay.

Inlawlawag na a nangina amin a mausar iti panagtalon isut gapuna a rebbeng na laeng nga ited amin ti gobierno tapno matungpal ti arapaap a mapagbalin a 20 a pisos iti kada kilo ti bagas.

Innayon na a no bilang mapasamak daytoy ket mabalin a kalpasan ti tallo agingga iti lima a tawen wenno iti dandanin panagngudo ti termino ni Marcos.

Kabayatanna, inbatad ni Pugyao a nasaysayaat koma no mangdutuk ni Presidente Marcos ti sabali nga agtugaw a sekretaryo iti Department of Agriculture (DA) ngem masapol ti naiget a superbisyon ti presidente.

-- ADVERTISEMENT --