Maysa nga Agro-Industrial Corporation, nairekomendar a mapatawan ti kaso administratibo kalpasan nga inaprobaran ti...

LAOAG CITY - Inaprobran ti Sangguniang Panlalawigan ti resolusyon para ti pannakairekomendar a mapatawan ti kaso administratibo wenno reklamo kriminal kontra ti...

Expanded Targeted Swab Testing, maiyuswat ditoy siudad ti Laoag – Dr. Rabago

LAOAG CITY - Kinumpirmaran ni Dr. Norman Rabago, COVID-19 consultant ditoy probinsya, a maiyuswat ti expanded targeted swab testing kadagiti satelitte station.

Pito a baro a kaso ti COVID-19, naimaldit iti tallo nga ili

LAOAG CITY - Naimaldit dagiti pito a baro a kaso ti COVID-19 kadagiti tallo nga ili. Daytoy ket iti...

Tallo a kaso ti COVID-19, nairekord iti siudad ti Batac

LAOAG CITY - Nairekord dagiti tallo a baro a kaso ti COVID-19 iti Brgy. 20-N Colo, iti siudad ti Batac.

Walo a close contact ni IN-C187 iti Brgy. Raraburan, Laoag City, naipadalan iti swab...

LAOAG CITY - Kinumpirmaran ni Barangay Kagawad Jessie Santos, Brgy. Raraburan ditoy siudad ti Laoag a naipadalan dagiti walo a close contact...

Notice of violation, naipatulod iti VENVI company iti ili ti San Nicolas

LAOAG CITY - Kinumpirmaran ni Engr. Daryll Saguid iti Environment and Management Bureau (EMB) nga adda ti naipatulod a notice of violation...

Lockdown iti Brgy. 32-C Lapaz, Laoag City, naiyalud-od

LAOAG CITY - Naiyalud-od ti lockdown iti Barangay 32-C, Lapaz ditoy ciudad ti Laoag kalpasan nga adda pay dagiti saan a natrace...

Bilang ti active cases ti COVID-19 ditoy probinsya, bumabbaba

LAOAG CITY - Inpakaammo ni Gov. Matthew Marcos Manotoc a nanayunan ti bilang dagiti nalaingan manipud iti COVID-19 ditoy probinsya.

No Facemask, No Face shield, No Entry, naipatungpal iti tiyendaan iti ili ti Vintar

LAOAG CITY - Naiget ti pannakaipatungpal ti No Facemask, No Face shield, No Entry it merkado puliko iti ili ti Vintar.

Catheterization Laboratory, maiyestablisar iti MMMH&MC iti siudad ti Batac

LAOAG CITY - Manamnama a maiyestablisar ti catheterization laboratory iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siudad ti Batac.