LAOAG CITY – Awan ti nagbalin a dakkel a problema iti panaglukat ti umuna nga aldaw ti klase para iti tawen 2021-2022.

Daytoy ti inpasigurado ni Mrs. Vilma Eda, ti DepEd Supt. ditoy ciudad ti Laoag.

Inlawlawag na a minor laeng dagiti naengkwentro da kabayatan ti umuna nga aldaw ti klase kas ti panagpukaw-pukaw ti signal iti internet.

Mainaig iti daytoy, inpakaammo ni Eda nga ado dagiti immakar nga estudyante iti pampubliko a pagadalan manipod iti pribado a pagadalan.

Kuna na a daytoy ket gapu iti epekto ti agdama a paspasaren a pandemya a gubuay ti covid-19 virus.

Kinumpirmaran na pay nga adda ti maysa a pribado a pagadalan ditoy ciudad ti Laoag a nagserra ngem saanen a nangipaay ti naan-anay a detalye maipanggep iti daytoy.

Kabayatanna, inbaga ni Eda a mabalin ti agsolicit dagiti mangisursuro ngem masapol a saan a saggaysa no di ket grupo da ken adda ti account ti mismo a pagadalan a pakaipatuludan ti kwarta a masolicit da.