LAOAG CITY – Naklaat ni Mr. Clifford Esta iti Brgy. Lacuben iti ili ti Badoc a natay dagiti kalding na a nakaapon iti maysa a kubo-kubo ti pagtatalonan.

Inlawlawag na a mapan da kuma agiwarwar kadagiti taraken na a kalding ket dita a nakita na a nakadasay dagitoy.

Segun kenni Esta, lima a kalding dagiti pimmusay idinto a dua dagiti nabiag.

Kuna na a nabuttawan ti buksit dagiti lima idinto a nagsagaba ti karamot iti buksit ken barukong dagiti dua a kalding.

Saan a masinunuo ni Esta no aso ti akin aramid ti pannakatay dagiti kalding na gapu ta saan nga agpapada iti sugat daytoy.

Inbatad na nga adda dagiti natudok iti paset ti bagi dagiti kalding idinto nga adda dagiti nabawbawan ti buksit na.

Kabayatanna, naipakaammo ni Esta iti barangay chairman ti nasao nga insidente.

Nagdesisyon ni Esta nga inyawid da dagiti kalding ken nagbibingayan da gapu ta masayangan no maikali laeng nangruna ket dadakkel dagitoy.

Maipalagip a maikaduan a daras a napasamak ti pannakatay dagiti taraken a kalding iti nasao a barangay.