LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Dr. Arthur Cabello, ti City Veterinarian nga adda ti innem a barangay ditoy ciudad a kumpirmado nga apektado ti African Swine Fever (ASF).

Segun kenni Cabello, dagiti nadakamat a barangay ket iti Barangay 28, Barangay 29, Barangay Cabungaan A ken Barangay Cabungaan B, Barangay Navotas-A ken Barangay Navotas-B.

Inlawlawag na a nangala da ti blood sample ti baboy iti Barangay Cabungaan A gapo ta adda dagiti natay ngem naikali met laeng a dagus ken iti Caungaan B ket adda ti nagsakit a taraken.

Ummunan nga adda ti nagpositibo iti ASF iti dadduma pay a nadakamat met laeng a barangay.

Mainaig iti daytoy, inlawlawag ni Cabello nga iti Barangay Zamboanga ket adda ti indibidual a nanglukat iti ubong ti baboy rason a nakarwar dagiti taraken ken kinamat ti akin-taraken agingga a pimmusay dagitoy.

Inbatad na nga adda pay ti ur-urayen da a resulta ti blood samples dagiti  baboy iti Barangay Lagui-Sail, Rioeng, Darayday ken Raraburan.

Innayon ni Cabello nga agsursursur da met tapno imonitor dagiti baboy kangrunaan na kadagiti addaan ti report nga agsaksakit a taraken.