LAOAG CITY – Umabot ti 75 a milyon a pisos ti balor dagiti simmangpet a baro a ramit ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital ditoy ciudad ti Laoag nga immunan a kiniddaw da a ginatang ti  Gobierno Probinsial ti Ilocos Norte babaen ken ni Gob. Matthew Marcos Manotoc ken inpaay ti Department of Health.

Segun ken ni Dr. Walbert Samonte, Officer in Charge iti nasao a balay-pagagasan, daytoy ti maysa kadagiti nakasentruan iti atensionda iti GRASMH kas maiyataday kadagiti nakalinya a programa ni Gob. Mathew Marcos Manotoc iti administrasionna.

Inlawlawagna nga ar-aramidenda daytoy tapno napinpintas pay iti panagserbida kadagiti umili kangrunaanna kadagiti  maiserserrek iti balay pagagasan.

Kunana  a panangpapigsa pay iti medical organization iti GRASMH ken panangpadur-as kadagiti medical laboratory iti ospital tapno napinpintas iti maipaay a serbisio kadagiti umili.

Innayonna nga awan pay ti pakaipanan dagiti dadduma ken saan pay a mausar dagitoy gapu ta mannarimaan pay laeng a matartarimaan dagiti dadduma a fasilidad kas iti dialysis center ken dadduma a proyekto infrastraktura iti nadakamat a balay-pagagasan.