LAOAG CITY – Bimmaba ti 40 a porsiento ti suplay ti galunggong iti intero a pagilian gapu iti tiempo iti panagitlog ken panagpaadu ti nasao a klase ti ikan.

Daytoy ti kinumpirmaran ni Mr. Arthur Valente, fishery regulatory officer ditoy probinsya.

Inbatad na a ti nasao datus ket naggapu iti Philippine Statistics Office a mangipakita iti dakkel a panagbaba ti suplay ti galunggong.

Segun kenni Valente, iti bulan ti Nobyembre agpatingga iti bulan ti Marso ti tiempo ti panagitlog dagiti galunggong ken isu pay ti pannakaipawil iti panagala kadagitoy.

Innayon na a no adda dagiti nakalap a gulonggong nga addaan ti bugi iti napalabas a bulan ket manamnama a nababa ti suplay ti nasao a klase ti ikan.

Boses ni Mr. Arthur Valente

Iti mainaig a damag, inbunannag ni Mr. Arthur Valente, fishery regulatory officer ditoy probinsya nga adda ti inaramid a pammalin ti Department of Agriculture ken Department of Interior and Local Government para ti moratortium wenno ti pannakaisardeng ti panagkalap ti galunggong a naipatungpal iti Palawan Area idi tawen 2015.

Inbatad na a maapektaran latta ditoy probinsya gapu ta iti Palawan Area ti mangmangted ti 90 a porsiento ti suplay ti galunggong iti Navotas Port a ditoy met ti paggapuan ti suplay ti nasao nga ikan.

Mamati ni Valente nga agtultuloy pay laeng ti implementasyon ti nasao a moratorium rason a saan pay a narekobre ti kaadu dagiti galunggong.