-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Umap-apela dagiti Contact Tracing Teams ti Baguio kadagiti kayatda ti agboluntaryo a tumulong kadagitoy iti panakaisayangkat ti contact tracing ken iti dadduma pay a mandato dagitoy iti laban kontra iti agdama a pandemya.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni
Mischelle Junio, Data Analyst ti Contact Tracing Team ti Baguio a daytoy ket tapnu mawayaan dagitoy ken malag-ananda gapu ta iti agdama ket nabambannogdan.

Dinakamatna nga uray nabannogen dagitoy ket ikagkagumaanda a mangaramid latta iti trabahoda.

Pinagyamananna met ti kaaddan ti sistema a sursurutenda iti contact tracing a nangpalag-an iti trabaho dagitoy iti baet ti panagngato manen ti kaso ti COVID-19 iti siudad kadagiti napalpalabas a lawas ken bulan.

Naamuan nga iti agdama, adda ti 70 a contact tracers iti benneg ti pulisya ken 80 a contact tracers nga inala ti DILG malaksid pay kadagiti dadduma a kabinbinnadangda iti kampanya kontra iti pandemya.

-- ADVERTISEMENT --

Innayonna nga agtultuloy ti panangsanayda kadagiti interesado nga agbalin a contact tracers nangruna ta patienda a ti trabaho ti panag-contact trace ket trabaho ti amin.

Sigun pay kenkuana, gapu iti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti lokalidad ket nagbalin nga innem agingga walo a kaso ti iggem ita ti maysa a contact tracer manipud iti sigud a tallo laeng a kaso iti maysa a contact tracer.

Inaklonna met a karit latta kadagiti contact tracers ti saan a panagtungpal ti dadduma kadagiti umili pagalagadan iti panag-home isolation kalpasan ti panakaipasidong iti RT PCR test.

Dinakamatna a daytoy ti posible a rason no apay a nagtultuloy ti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad kadagiti napalpalabas a lawas.