-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Saan pay a matuloy ti implementasyon ti panakasuspindir ti akreditasyon iti PhilHealth ti Benguet General Hospital (BeGH).

Sigun kenni Benguet Congressman Caretaker Eric Yap, pinatgan ti Board of Directors ti PhilHealth ti apela a maitantan pay kuma ti panakaipatungpal ti panagsuspindirda iti PhilHealth accreditation ti BeGH.

Innayonna a sumarunon to ti formal notice a pakailanadan ti desisyon no naan-anay a mawaswas ti suspension wenno saan ket maitantan laeng.

Maipalagip nga iti pammilin ti PhilHealth ket epektibo kuma ti suspension inton inton March 15 agingga inton June 12 ken iti las-ud ti nasao a panawen ket saan a bayadan ti PhilHealth dagiti amin a claims dagiti miembro daytoy a naka-confine iti BeGH iti kapada a panawen.

Nagramot ti suspension iti desisyon iti reklamo nga administratibo a naipila kontra iti BeGH idi pay December 18, 2011 no sadino, karaman iti pannusa ti ospital ti panagmultada iti P10,000.

-- ADVERTISEMENT --

Kabayatanna, nagsurat da Benguet Governor Melchor Diclas, Cong. Yap ken ti League of Municipalities of the Philippines – Benguet Chapter kenni Presidente Rodrigo Duterte.

Linaon ti surat ti kiddaw para iti panakawaswas ti suspension ti akredistasyon iti PhilHealth ti BeGH.