-- ADVERTISEMENT --

[SPECIAL REPORT | This is a developing story.]

BAGUIO CITY – Babbabalawen dagiti umili ti mapapati a nakurang nga aksiyon dagiti otoridad iti napasamak a food poisoning kadagiti estudyante sadiay Natubleng, Buguias, Benguet idi napalabas a lawas.

 

Iti eksklusibo a panakaiyuman ti Bombo Radyo-Baguio ken ni Joyce Baucas a maysa kadagiti tumultulong kadagiti nasabidongan nga estudyante, kinunana a kurang ti aksiyon ti pulisya ken dagiti opisiyal ti munisipyo iti nasao a pagteng.

 

-- ADVERTISEMENT --

Kukwestionaranna met ti dagus a panangwaywaya dagiti pulis iti agasswa a Koreano a nangiwaras kadagiti kendi ken junk foods a kinnan dagiti estudyante a mapapati a rason iti panakasabidong dagitoy.

 

Kinunana a rumbeng a nakemmeg manen ti agasawa a gangannaet nangruna ta adda ti kaso a child abuse a naipila kontra kadagitoy gapu iti maatap a panangdanog ken panangsipatda kadagiti dadduma nga ubbing.

 

Impeksa met laeng ni Baucas ti panangbabalawna iti saan a panagtignay dagiti opisyal ti lokal a gobyerno ken maseknan nga opisina sadiay Buguias, Benguet tapno matulungan dagiti estudyante.

 

Kabayatanna, kinunana nga adda nakaimatang nga impilit ti agasawa nga awaten dagiti ubbing dagiti it-itedda ken dagiti dadduma a nagkedked ket impabulsa wenno saan ket dinanog ken sinipat ti agasawa.

 

Dinakamatna nga idi nakita ti maysa a mannursuro ti ar-aramiden ti agasawa ket sinultipanna dagitoy ngem nagdardaras a pimmanaw ti agasawa.

 

Kinunana a nangiwaras manen ti agsawa iti kendi iti asideg ti maysa a restaurant sadiay Natubleng ngem sinurot dagitoy ti Barangay Secretary isut gapuna a dagusda a naglugan iti bus paturong sadiay Abagatan, Buguias.

 

Maipalagip a kalpasan laeng ti sumagmamano nga oras ket simmakit ti tiyan ken nagbakbakwar dagiti ubbing a nangitunda tapno maitarayda iti papagasan.

 

Laboratory test

 

Kidkiddawen dagiti nagannak dagiti estudyante a nasabidongan sadiay Natubleng, Buguias ti nasapsapa a pannakairuar ti resulta ti laboratory test iti sample ti kendi a kinnan dagiti ubbing.

 

Dinakamatda a nasken a mairuar ti resulta ti test nangruna ta maibilang a dakkel a pakaseknan ti nasao a banag gaputa agtultuloy ti panagsakit iti tiyan ken ulo ken panagbakwar dagiti ubbing.

 

Binabalaw pay ni Baucas ti resulta ti medical report ti Atok District Hospital gaputa nakalanad a nakapasar laeng dagiti ubbing iti accute gastritis bayat a paracetamol laeng ti nairesita nga agas kadagitoy.

 

Binabalaw met laeng ti nasao a concerned citizen ti konklusion ti doktor sadiay Benguet General Hospital a nagkuna a saan a ti kendi ti rason iti pagsakit iti tiyan dagiti ubbing no di ket ti taraon ken danum sadiay Natubleng.

 

Ti agasawa a Koreano

 

Mapagduaduaan ti kinatao ti agasawa a Koreano a nangiwaras iti kendi ken chichirya kadagiti estudyante sadiay Natubleng, Buguias.

 

Naduktalan nga addaan iti pasaporte ti lalaki a ni Lee Hua Woo bayat nga awan ti pasaporte ti babae a ni Lee In Suk.

 

Kinuna ni Baukas a nammuanda manipud kadagiti pulis a ti agasawa ket posible a nagtaud sadiay North Korea.

 

Dinakamatna a maibasar iti damag ket idi pay tawen 2016 nga adda sadiay Buguias dagiti Koreano ken kinuna dagiti umili a sigud a pastora ti babai ngem killaat a nagbaliw ti ugalina idi simmangpet sadiay ti lalaki.

 

Innayonna a nadlaw dagiti umili a saan nga agsuksukat iti bado ti agasawa a Koreano ken kanayon dagitoy a magmagna ken rikrikusenda ti aglawlaw ti Buguias.

 

Community meeting

 

Kabayatanna, aw-awisen dagiti mannursuro ken nagannak sadiay Natubleng, Buguias, Benguet dagiti maseknan nga indibidual a makipaset iti panagtataripnong dagitoy inton Hulyo 9, aldaw ti Lunes.

 

Matalantan sadiay ti maatap a pannakasabidong dagiti estudiante sadiay idi napalabas a lawas.

 

Maangay ti taripnong iti alas-2 ti malem iti Natubleng Elementary School.