BAGUIO CITY – Sumangpeten ti ultra-low temperature freezer a ginatang ti provincial government ti Benguet para iti agtultuloy a panagbakuna kontra iti COVID-19 sadiay.

Sigun kenni Governor Melchor Diclas, maaramat ti nasao a refrigerator kas storage facility wenno pakaidulinan dagiti Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines a manamnama a maipaay iti probinsia babaen iti Department of Health kadagiti sumarsaruno nga aldaw.

-- Advertisement --

Kinunana a kasapulan a maikabil iti ultra-low temperature freezer dagiti bakuna ti Pfizer-BioNTech nangruna no saan a dagus a mausar tapnu saan a madadael.

(ni Benguet Governor Melchor Diclas)

Dinakamatna a dumanon iti 10,000 a vials wenno doses ti bakuna ti mabalin a laonen ti nasao a freezer.

Imbinglay pay ni Gov. Diclas a pormal metten a napirmaan ti katulagan iti nagbaetan ti provincial government ken ti state-owned Benguet State University para iti maysa a freezer nga ipabulod ti unibersidad.

Nupay kasta, kinunana a nasken laeng a maipasidong iti bassit a panagtarimaan ti nasao a freezer sakbay a maaramat kas storage facility ti bakuna.