BAGUIO CITY – Mairamanen dagiti two-wheeled vehicles kadagiti lugan iti saksakupen ti naamyendaran a towing ordinance ti siudad ti Baguio.

Kasaruno daytoy ti panangaprobar ti lokal a konseho ti Baguio iti pinal ken maikatlo a panagbasa iti gakat a mangamyendar iti sumagmamano a probisyon ti Ordinance Numbered 78, series of 2018 wenno ti Towing Ordinance of the City of Baguio.

Nailanad iti baro nga ordinansa a karamanen kadagiti mabalin a mai-tow ti aniaman a two-wheeled vehicle no dagitoy ket nakaparada kadagiti parapubliko a kalsada a makasali iti naannayas a taray ti trapiko wenno dagitoy ket mangitunda ti peggad iti trapiko.

Nailanad iti amended ordinance a ti towing fee dagiti agtagikua kadagiti ma-tow a motorsiklo ket P500 iti umuna a four kilometers manipud iti lugar a nakaalaan ti motorsiklo agingga iti impounding facility ken kanayonan a P50 iti tunggal succeeding two kilometers.

Nailanad pay iti baro nga ordinansa dagiti dadduma a panagbaliw iti probisyon ti towing ordinance ti siudad tapnu marisut dagiti timmaud a parikut ken isyu a naengkwentro dagiti personnel ti Baguio City Police Office ken City Engineering Office kabayatan ti panangimplementarda iti nasao nga ordinansa.

-- Advertisement --

Naisumitir metten iti opisina ti mayor ti naaprobaran nga amendatory ordinance para iti panangaprobar daytoy.