BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti lokal a gobyerno ti Baguio ti tulong ti pribado a sektor iti panagsagana ti siudad iti nakarkaro ken naparpartak a maiyakar a variants ti COVID-19, partikular ti Delta variant ken ti Lambda variant.

Maipalagip a nagtaud ti Delta wenno B.1.617.2. variant sadiay India bayat a ti Lambda wenno C.37 variant ket nagtaud sadiay Peru.

-- Advertisement --

Paset ti panagsagana ti Baguio ti panakaipasigurado nga addaan ti siudad iti umdas a suplay ti oxygen ken tangke ti oxygen a maaramat no umado dagiti ma-ospital gapu kadagiti nasao a baro a variants ti COVID-19.

Tarigagay ni Mayor Benjamin Magalong a babaen iti nasao a panagsana ket saan a maipada ti siudad kadagiti pagilian nga agdama a manglablaban kadagiti baro a variants ti COVID-19.

Imbilinna payen ti panakaimbentaryo dagiti agdama a suplay ti oxygen ken tangke ti oxygen, saan laeng a kadagiti ospital ngem ketdi, uray iti pribado a sektor.

Gapu iti daytoy, makidkiddaw ti panang-contact iti 0919-527-6398 dagiti grupo ken indibidual nga addaan ti bukod nga oxygen tanks ken oxygenerators ken nakasagana a mangipabulod iti lokal a gobyerno iti kanito nga adda ti pagkasapulan iti nasao a medical apparatus.