-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Pasayaaten pay ti lokal a gobyerno ti Baguio ti triaging system ti siudad tapnu maipasigurado ti panakasurot ken panakamintinir ti health and safety protocols iti baet ti umad-adu a bilang dagiti turista ken sangaili a sumsumrek iti siudad kalpasan ti panakailukat manen ti turismo.

Naituding nga adalen ti siudad ti panaka-streamline ti proseso ti checkpoint ken panag-triage.

Maibangon pay ti kanayonan a triage units kadagiti hotels ken bus companies tapnu maksayan ti Central Triage iti Baguio Convention Center nangruna iti weekends, long weekends ken holidays a kadawyan nga umad-aduan dagiti turista a sumsumrek iti siudad.

Dinakamat ni City Health Office Dr. Rowena Galpo a manarimaan ti panangbiag dagiti bus companies iti triage facilities dagitoy.

Kinuna met ni City Administrator Engr. Bonifacio Dela Peña nga agarup 12 a hotels ti nagaplikar para iti akreditasyon ti bukod dagitoy a triage units.

-- ADVERTISEMENT --

Napasayaat metten ti trapiko ken proseso ti panag-triage iti central triage sadiay Baguio Convention Center kagiddan ti panangnayon ti lokal a gobyerno iti manpower kadagiti triage units.

Immuna iti daytoy, nangibangon ti siudad iti maysa pay a triage unit iti deppaar ti Lion’s Head sadiay Kennon Road kasaruno ti panakailukat daytoy kadagiti sumang-at a lugan dagiti turista.

Maituloy pay ti panakaisayangkat ti initial triaging kadagiti checkpoints kadagiti kalkalsada ti siudad nangruna kadagiti residente ken APORs a fully vaccinated.

Naituding metlaeng a mabaliwan ti entry and triage protocols ti siudad apaman nga ad-adda a mapalukayan ti alert level status ti Baguio City.