BAGUIO CITY – Ad-adalen ita ti lokal a gobyerno ti Atok, Benguet dagiti municipal tourism plan ken municipal tourism ordinances nga ipatungpalda iti kanito a mailukkat ti turismo sadiay.

Sigun kenni Mayor Raymundo Sarac, nasken a pagsagaanda ti umadanen a panakailukkat ti turismo iti masakupanna a municipyo kadagiti local tourist partikular dagiti umili ti Benguet.

-- Advertisement --

Karaman iti plano dagitoy ti panakaimuntar dagiti signages kadagiti tourism sites, panakaisagana dagiti parking lot, lodging, panakapapintas ti comfort room ken daduma pay.

Nakalanad metlaeng iti nasao a plano a nasken a pagbayadenda iti environmental fee dagiti turista tapno mamintinir latta ti pamastrekkan ti municipyo dagitoy.

Malaksid iti dayta, imbinglayna a nasken a suroten dagiti turista ti dress code ken minimum public health standard tapno adda ti pagbasaranda a mangsitar kadagiti aglabsing iti daytoy.

ni Atok, Mayor Raymundo Sarac

Maipalagip a maysa ti munisipyo ti Atok a binisita ni Department of Tourism Sec. Bernadette Romulo-Puyat tapno maipasigurado no addaan daytoy iti protocol a mangsalwad iti publiko apaman a mailukkat ti turismo sadiay.

Dinayawna met ti kinapintas ti aglawlaw ti municipyo ken kinalamiis ti temperatura a maysa kadagiti pundasyon a mangguyogoy kadagiti turista.