photo | Sagada Tourism

BAGUIO CITY – Magagaranen ti lokal a gobyerno ti Sagada, Mountain Province a mangilukat kadagiti maipampannakel a tourist destinations sadiay.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, inaklon daytoy ni Mayor James Pooten kasaruno ti panagsagaba dagiti hotels ken inns pakairamanan ti ekonomiya ti Sagada gapu iti panakaisardeng dagiti tourism activities gapu iti agdama a pandemya.

-- Advertisement --

Nupay kasta, kinunana a nasken nga agsakripisyon dagitoy tapno saan a maisakripisyo met ti salun-at dagiti amin nga umili sadiay.

Impasiguradona met nga apaman a sumayaat ti sitwasyon ti munisipyoda ken naan-nayas ti panakaipaay dagiti bakuna ket mailukkat ti turismo kadagiti turista partikular iti bulan ti Setyembre.

Inlawlawagna pay nga iti kanito a mailukat ti turismo sadiat ket dagiti laeng open spaces a tourist sites ti mailukkat tapno maipanamnama latta ti seguridad dagiti turista ken dagiti umili ti Sagada, Mountain Province.