BAGUIO CITY – Manamnama a maisayangakt ti test flight iti Loakan Airport ditoy siudad ti Baguio inton bigat, aldaw ti Biyernes, Enero 15.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong a maisaganan ti Loakan Airport para iti panggep a panakailukat daytoy iti commercial flights paturong ditoy siudad.

Sigun kenkuana, addan dagiti nabigbig ti Civil Aviation Authority of the Philippines nga istruktura ken kaykayo a nasken a maputed wenno mapaad para iti panagtuloy ti operasyon ti Loakan Airport.

-- Advertisement --

Kinunana a resulta daytoy ti panag-inspeksiondagiti Safety Officers ti CAAP ken ti Philippine Airlines Express.

Dinakamatna nga adda metten ti maisagsagan a plano para iti panakapapintas ken panaka-upgrade dagiti pasilidad ti nasao nga eropuerto ken adda pay ti mailatang a pondo para iti daytoy.

Innayonna nga iti kanito a mangrugi ti operasyon ti Loakan Airport ket mairipeken daytoy kadagiti luglugan a dumaldalysat sadiay paturong iti access road ken kadagiti nagduduma nga aktibidad dagiti residente sadiay.