BAGUIO CITY – Agtaltalinaed nga African Swine Fever (ASF Free) ti tallo nga munisipyo iti Probinsya ti Benguet iti baet ti panagraira paylaeng iti nasao nga sakit iti dingwen iti lokalidad.


Sigun kenni Benguet Provincial Veterinarian Dr. Miriam Tiongan, ASF Free paylaeng ita ti Bakun, Kapangan, ken Kibungan nu sadinno awan iti nailista nga baboy a positibo iti ASF sipod tawen 2019 a panagrugi ti nasao a sakit dagiti baboy.

-- Advertisement --

Nupay kasta, kangrunaan latta nga banbantayadan dagitoy tapnu ditoyda nga agala iti sentinel pigs a mabalin nga pagtaudan dagiti baboy a taraknen dagiti swine raisers.

Maragsakan met daytoy gaputa manun a lawas nga awan ti naireport kadakuada a nakitaan iti sintomas ti sakit nupay agtultuloy ti monitoringda sadiay La Trinidad, Itogon, Tuba ken Mankayan a kaudian a nailistaan ti ASF iti napalabas nga 90 days.

Kabayatanna, kinuna pay ni Dra. Tiongan a maipanamnama nga umdas ti agbalin nga supply iti karne ti baboy iti Probinsya ti Benguet inton umay nga paskua gaputa agrekrekober paylaeng dagiti swine raisers a naapektaran iti ASF ken agtaltalinaed nga nangato iti presyo ti karne ti baboy iti probinsya.

Nupay kasta, saanna met maibaga nga agkurang ton iti supply daytoy gaputa adda met dagiti agtataud nga baboy kadagiti ASF free nga lugar ken adu latta dagiti swine raisers nga agtultuloy nga agtartaraken iti baboy iti baet ti panakalugida kadagiti napalpalabas a bulan.//cgdw5