-- ADVERTISEMENT --
photos | Florhy B. Lino/FB

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a baro bayat a mapukpukaw ti kabsatna kalpasan a nairaman dagitoy iti panagreggaay ti daga sadiay Todag, Tacadang, Kibungan, Benguet idi malem ti Lunes, October 11.

Nabigbig ti pimmusay a ni June Perez Balangen, 20-anyos bayat a nabigbig ti mapukpukaw a ni Romy Balangen, 25-anyos, naasawaan.

Maibasar iti report, magmagna iti talon ti agkabsat, kadwada ti maysa pay a kabsatda paawid iti pagtaenganda.

Nupay kasta, nargaay ti nasao a paset ti talon.

Nabaelan ti kabsatda a nakataray ngem naisurot wenno nairamanda iti panagreggaay ti daga agingga iti karayan iti baba ti nasao a talon.

-- ADVERTISEMENT --

Nabirukan ti bangkay ni June Balangen bayat nga agtultuloy ti panagbiruk iti bagi ni Romy Balangen.