-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nakasaganan a maipaima ti maysa a solar powered irrigation system ti Department of Agriculture (DA)-Cordillera sadiay Abra.

Sigun kenni Cameroon Odsey, Regional Director ti DA-Cordillera, ti solar powered Irrigation system ket makatulong kadagiti mannalon iti mais ken pagay gapu ta saan daytoy a nagastos.

Kinunana nga agar-aramat ti nasao a makina iti solar energy saan ket a gasolina tapno makasalimetmet dagiti mannalon.

Libre nga aramaten dagiti mannalon ti nasao nga irigasion ken manamnama a dumanon iti 10 aginggat 15 ektarya ti mapadanuman daytoy.

– timek ni DA-Cordillera Regional Director Cameroon Odsey iti interview ti Bombo Radyo

Nakasagana pay ti DA a mangipaay iti kanayonan nga irigasion iti dadduma pay a paset ti Rehion Cordillera.

-- ADVERTISEMENT --