photo | PROCOR

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti operatiba ti PNP ken PDEA ti rinibribu a fully-grown marijuana plants nga aggatad ti P28-M iti eradication operation nga insayangkat dagitoy sadiay Loccong, Tinglayan, Kalinga idi Biyernes, July 9, 2021.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio iti dadaulo ti Kalinga Police Provincial Office a ni PCol. Davey Vicente Limmong, dinakamatna a nadiskobre dagiti marijuana iti dua a pagmulaan nga addaan kalawa a 5,500 square meters.

-- Advertisement --

Kinunana a 110,000 a puon dagiti fully-grown marijuana plants nga aggatad ti P22-M ti pinarut dagiti operatiba ken nasarakanda pay ti mapattapatta a 50,000 grams dagiti kaap-apit a marijuana stalks nga aggatad ti P6-M, no sadino, dagus nga inuramda dagiti nasao nga iligal a mula.

Naisayangkat ti operasyon kas paset ti agtultuloy a Barangay Drug Clearing Program sadiay Kalinga.

(ni PCol. Davey Vicente Limmong, dadaulo ti Kalinga Police Provincial Office)

Dinakamat ni Col. Limmong a kabayatan ti operasyon ket pinalpaltogan dagiti saan paylaeng a nabigbig nga indibidual dagiti otoridad a mangisaysayangkat ti eradication operation.

Nupay kasta, pinagyamananna nga awan ti natamaan wenon nadangran iti tropa ti gobyerno gaputa adayo ti lokasyon ti nagpaputok ti paltog a dumanon iti 400 a metro.

Innayonna nga iti agdama ket nainget ti panangimbestigarda tapnu mabigbig dagiti agimulmula kadagiti marijuana plants sadiay Kalinga ken dagiti indibidual a nangpalpaltog iti tropa ti gobyerno.

photo | PROCOR
photo | PROCOR