-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Bassit laeng ti nguminaan dagiti sabsabong, partikular dagiti cut flowers iti lokalidad ita nga umadanin ti All Souls’ Day ken All Saints’ Day wenno Aldaw dagiti Minatay.

Sigun kenni Tony Leung, presidente ti Market Flower Vendors Association, saan unay a ngumato ti presyo dagiti sabsabong ita.

Inlawlawagna a daytoy ket gaputa iti agdama ket adu pay ti suplay ti sabong iti baet ti panagdalapos ti bagyo a Maring.

Sigun kenkuana, posible a dagiti laeng sabong kas iti rosas a saan a naikabil iti green house ti ngumina gapu iti panakadadael dagitoy.

Innayonna a saan met a naan-ano dagiti naimula kadagiti green house isut gapuna a saan unay a ngumina dagitoy.

-- ADVERTISEMENT --

Namnamaenda pay nga awan unay dagiti gumatang kadagiti sabsabong gapu iti pagalagadan iti panagsarungkar kadagiti sementeryo ditoy siudad.

Iti agdama, magatang ti rosas iti P150-P300 tunggal dosena bayat a ti white anthurium ket P150-P350 tunggal dosesna; P40-P150 met ti tunggal dosena iti red ken orange nga anthurium, P150 ti tunggal dosena ti radus; P180 ti tunggal pidaso ti stargazer’ lily, P100-140 ti Malaysian Mums ken P400-P800 ti orchids.