BAGUIO CITY – Pagsagsaganaan ti Benguet General Hospital (BeGH) ti posibilidad a ngumato ti kaso ti COVID-19 iti masakupan ti probinsia ti Benguet gapu iti Delta variant.

Sigun kenni BeGH Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay, manarimaan ti panaka-reactivate dagiti isolation facilities ti probinsia a nabayagen a saan a naaramat.

-- Advertisement --

Innayonna a maisagsagana metten dagiti medical equipment nga aramaten dagiti agbalin a pasyente ti nasao a variant ti COVID-19.

Dinakamatna a dumanonen iti 4,000 ti pakabuklan a bilang dagiti oxygen tanks iti BeGH.

Sigun kenkuana, puntiryada a nayonan ti bilang dagiti ICU beds, ventilators ken high flow oxygen machine iti BeGH.

Makium-uman metten ti BeGH kadagiti pharmaceutical companies tapno manayonan ti suplay ti agas a gatgatangen dagitoy tapnu adda ti umdas nga aramaten dagiti agbalin a pasyente ti COVID-19.

Impanamnama pay ni Dr. Dulay nga umdas ti bilang dagiti health workers iti BeGH a mangas-asikaso kadagiti pasyente sadiay.