Photo courtesy of Elmer Cato | Charge D’ Affaires En Pied & Head of Mission |Philippine Embassy in Libya

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti civil war a mapaspasaran sadiay Libya.


Iti pannakiyuman ti Bombo Radyo kenni Elmer Cato, Charge d’ Affaires En Pied ken Head of Mission ti embahada ti Pilipinas sadiay Libya, kinunana a a nagsisinnaruno ti rinnupak a mapaspasaran sadiay kas ti panagpinpinnaltog, panagbettak dagiti bomba, panangipatayab ti rockets ken dadduma pay.

-- Advertisement --


Imbinglayna nga itay laeng kanikadua ket nairaman ti panagbettak ti maysa nga airport sadiay ngem awan met ti nadangran a Pilipino iti nasao nga insidente.

Kinunana pay nga idi metlaeng napalabas a rabii ket bimtak ti naipatayab a rockets iti ruar ti embahada ti Turkey ken ti pagilian nga Italy.


Gapu iti daytoy, kinunana nakaro a naapektaran ti panggedan dagiti Pilipino sadiay gapu iti agtultuloy a rinnupak iti nasao a pagilian.


Kinunana a nakaro a naapektaran dagiti Pilipino a mangmangged iti oil sector kalpasan iti pannakaiparikep dagitoy.
Dinakamat ni Cato a nangrugi ti civil war sadiay Libya idi 2011 agingga a naipasidong ti pagilian ti Alert Level 4 gapu iti nakaro a rinnupak sadiay.

Inayunnna a napaawid metten dagiti OFWs sadiay a nagkiddaw ti repatriation gapu iti agtultuloy a gubat sadiay ken kinunana nga adda ti 35 a pending request gapu paylaeng ti pannakaipasardeng ti regular flights.


Impettengna a dakkel ti epekto ti civil war kadagiti Pilipino sadiay ken ti ekonomiya ti Libya.
Nupay kasta dinakamatna a sakbay ti napasamak a civil war iti nasao a pagilian ket maysa a tourist destination ti Libya.