-- ADVERTISEMENT --
Photo courtesy of saksingayon.com

BAGUIO CITY – Saan a suportado ti lokal a gobierno ti Baguio City ti kiddaw a pannakawaswas ti liqour ban ditoy siudad.
Inaklon ni Baguio City Mayor Benjamin B. Magalong nga adu ti maaw-awatna manipod kadagiti nagduduma a residente ditoy siudad para iti posible a pannakawaswas ti pagalagadan ti liqour ban.


Kinunana saanna nga suportaran dagiti kiddaw dagiti maseknan a residente nangnagruna ta napintas ti pagbanbanagan ti nasao a linteg.

Innayunna a babaen iti pannakaipatungpal ti liqour ban ket malikliklikanen dagiti unnecessary gatherings iti nagduduma a baranggay ditoy siudad.


Kinuna pay ti mayor a ti desisyon ti lokal a gobierno ti panangipatungpal ti liqour ban ket singasing manipod kadagiti maseknan a sektor ditoy siudad tapno maliklikan ti small group gatherings.