-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY–Mapangpanggep ti pannakaipasdek ti 16 a kiosk iti nagbaetan ti Childrens Park ken Ibaloi Park iti Burnham Park a paglakuan dagiti displaced vendors.

Sigun kenni Atty. Rhenan Diwas, dadaulo ti City Environment and Parks Management Office (CEPMO), daytoy ket tapno matulongan dagiti park vendors a napukawan iti panggedan kabayatan ti pandemya.

Inlawlawagna a dumanon iti 194 a park vendors iti Burnham ti napukawan iti panggedan sipod nangrugi ti COVID-19 pandemic.

Nupay kasta, 93 laeng a park vendors ti agnumar iti daytoy gaputa kurang ti P5-M a pondo nga impaay ti nasyonal a gobierno.

Kinunana a dagiti agnumar a park vendors ket dimmalan iti profiling ti City Social Welfare and Development Office.

-- ADVERTISEMENT --
Atty. Rhenan Diwas manipod iti CEPMO

Kabayatanna, impanamnama ni Atty. Diwas a matulongan met dagiti nabatbati a park vendors iti kanito nga adda manen ti maipaay a pondo para kadakuada.

KABAYATANNA,

Nadalos ti intensyon ti lokal a gobierno ti Baguio City seknan iti P5-M a pondo a nailatang para kadagiti vendors iti Burnham Park a napukawan ti panggedan kabayatan ti pandemya.

Sigun kenni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, naipaay iti lokal a gobierno ti P5-M manipod iti national government idi napalabas a tawen a para iti COVID-19 response a maigatang koma iti dis-infectant.

Nupay kasta, saan a natuloy ti nasao a panggep agsipudta nakaawat ti siyudad iti dis-infectant.

Gapu iti daytoy, napagdesisyonda a maipaay laengen ti P5-M para kadagiti displaced vendors iti Burnham Park.

Immunan a kinowestionaran ti lokal a konseho ti siudad iti kaudian a sesyon dagitoy ti pannakailatang ti nasao a pondo para iti pannakaipasdek ti kiosk nga aramaten dagiti vendors.

Kiniddaw metlaeng ti lokal a konseho ti panakaipanamnama ti transparency iti nasao a proyekto.

Baguio City Mayor Benjamin Magalong