BAGUIO CITY – Makidkiddaw ti panakaisimpa ti proseso iti panagpabakuna iti umuna a dose ti COVID-19 vaccine a ginatang ti lokal a gobyerno ti Baguio City.

Kasaruno daytoy dagiti timmaud a reklamo kagiddan ti panaglukat ti vaccinations sites iti SM B1 Parking, UB Gym ken SLU Gym para iti first dose ti first batch ti AstraZeneca vaccine a ginatang ti Baguio LGU a simmangpet idi kalman.

-- Advertisement --

Iti panagrikos ti Bombo Radyo Baguio News Team, naobserbaran ti sobra a kaatiddog ti pila kadagiti nasao a vaccination sites iti baet ti saan a napintas a sasaaden ti panawen, partikular ti panagtudona.

Sigun kadagiti nakauman ti Bombo Radyo, alas singko paylaeng ti agsapa ket nagturongen dagitoy kadagiti nasao a vaccination sites tapnu agpila para iti first dose ti bakuna.

Nupay kasta, sumagmamano kadagitoy ti pimmanaw kalpasan a saanda a nakaala iti numero iti baet ti nabayag a panagpilada ken kalpasan a nariribukan dagitoy iti sistema ti panaka-akomodar dagitoy.

Dinillaw pay ti sumagmamano kadagitoy ti wagas ti panakatratoda iti baet ti nabayag a panakipilada.

timek ti maysa kadagiti nagreklamo kabayata ti panakiyuman ti BOMBO RADYO -BAGUIO

Impetteng met ti dadduma a nasken a naisimpa ti proseso iti panaka-akomodar dagiti agpabakuna iti first dose babaen iti panakaited ti numero, aldaw, oras ken lokasyon ti vaccination site a papanan dagitoy, partikular dagiti nagparehistro iti online a bakuna.baguio.gov.ph.

Kinunada a nagpilpila dagitoy ken natuduanda isut gapuna nga imbes nga agbalinda a nasalun-at ket ad-adda payen nga agsakit dagitoy.

ti arungaing ti maysa kadagiti nagpila nga agpabakuna iti Baguio City

Immuna iti daytoy, nailatangan iti sag-1,000 doses ti AstraZeneca vaccine dagiti tallo a vaccination sites ngem nanayonan iti 500 doses ti vaccination site ti SLU Gym. malaksid pay a ‘first come, first serve’ iti amin a kategorya ti nagbalin a polisiya kadagitoy.