BAGUIO CITY – Imballaag ti mayor ti La Trinidad, Benguet ti panakatiliw dagiti taxi units nga agtaud iti Baguio City ken agturong iti masakupan ti munisipyo nga aglabsing iti number coding scheme sadiay.

Sigun kenni kenni Mayor Romeo Salda, gapu daytoy iti panagpaso idi kalman ti synchronized coding scheme a sursuroten ti La Trinidad ken Baguio City.

-- Advertisement --

Sigun kenni Mayor Romeo Salda, awan ti naawatna a surat manipud iti lokal a gobyerno ti Baguio no mailaylayon ti nasao nga scheme agingga iti ngudo ti agdama a bulan.

Kinunana nga inyuman laeng ti dadaulo ti La Trinidad Municipal Police Station a nakaawat daytoy ti text message manipud iti Traffic Enforcement Unit ti Baguio City Police Office a mangkidkiddaw iti panakailaylayon ti synchronized coding scheme.

(ni La Trinidad Mayor Romeo Salda)

Nupay kasta, impetteng ti mayor a saanna nga ikonsidera ti nasao a text message gaputa kasapulanna ti pormal a surat ken personal a panakikoordinar ti lokal a gobyerno ti Baguio.

Gapu iti daytoy, impaganetgetna nga isublida ti sigud a coding scheme a sursuroten dagiti taxi units sadiay La Trinidad.