BAGUIO CITY- Agbalinen a simple ngem naisangsayangan ti maisayangakat a selebrasyon ti maika-40 nga strawberry festival sadiay La Trinidad, Benguet inton Marso 20, aldaw ti Biernes.


Sigun kenni Valdred Olsim, tourism Officer ken executive committe, maituloy latta ti pannakalagip ti nasao a pestibidad iti baet ti mapaspasaran a pandemya.

-- Advertisement --


Kinunana a nangisayangkat ti MENRO La Trinidad iti clean-up drive sadiay Balili River kas paset ti panagselebrarda iti nasao a pestibidad.


Inayonna a maisayangkat ti ritwal a naawagan iti PANUDSURAN sakbay a maparte ti tallo a baboy a pagsasangoan dagiti naimbentar a bisita.


Dinakamatna a dar-ayan laeng dagiti sumagmamano nga opisyales ti pestibidad pakairaman ti provincial officials, barangay officials ken empleyado ti La Trinidad.