BAGUIO CITY – Panggep ti lokal a gobyerno ti siudad ti Baguio a maikkat dagiti informal settlers sadiay Kennon Road tapno maisubli ti napintas a buya daytoy.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, saanen a makitkita ti zigzag a kalsada gaputa adun dagiti naipasdek nga iligal nga istruktura.

-- Advertisement --

Gapu iti daytoy, imbilinna kadagiti maseknan nga opisina ti lokal a gobyerno a mangisayangkatda ti inspeksion iti paset ti Kennon Road a sakop ti Baguio City tapno mabigbig dagiti marakrak nga istruktura.

Imbilinna met kadagiti personnel ti City Buildings and Architecture Office (CBAO) a nasken a bantayan ken saanda nga ipalubos nga adda ti marugian nga istruktura gaputa narigrigat a marakrak no makompleto ti maysa a pasdek.

Malaksid iti dayta, pinasukimatna kadagiti personnel ti CBAO dagiti istruktura a naibangon iti likodan ti Lion’s Head tapno marakrak dagitoy gaputa sigun kenkuana ket maibilbilang ti nasao a disso a ‘danger zone’.