BAGUIO CITY – Nalidem pay a maipalubos iti panakaisubli ti face-to-face training kadagiti uniformed personel ditoy Baguio City.

Impaganetget manen ni Mayor Benjamin Magalong a saan pay a mabalin a maisubli ti nasao a kita ti panagsanay kas panagridam kontra COVID-19.

Kinunana a babaen iti daytoy ket maliklikan ti panakapasamak ti clustering ti kaso ti COVID-19 kadagiti pulis ken bombero.

Nupay kasta, dinakamatna nga agtultuloy met latta ti virtual training ti PNP ken BFP kas maibasar metlang iti nagbalin a saritaan dagitoy.

Immunan nga impaulog ni Mayor Magalong ti pammilin a nangsuspindir iti face-to-face a panagsanay dagiti trainees ti PNP ken BFP kalpasan nga adda dagiti nagpositibo iti COVID-19 kadagitoy kabayatan ti nasao a kita ti panagsanayda ditoy siudad ti Baguio.

-- Advertisement --
ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong