BAGUIO CITY – Imballaag ni Mayor Benjamin Magalong ti panakaipila ti kaso kontra kadagiti tattao a mangiparparang kadagiti peke a medical documents tapnu laeng mabakunaan dagitoy kontra iti COVID-19.

Kasaruno daytoy ti panangkumpiskar dagiti otoridad iti dumanon 100 a peke a medical certificates manipud kadagiti tattao a nagpammarang a karaman iti priority group nga A3 wenno dagiti tattao nga addaan ti comorbidities wenno sakit tapnu laeng maipangrunada met a mabakunaan iti maysa kadagiti vaccination sites ti siudad idi napalabas a June 25.

-- Advertisement --

Kinunana a sumagmamano kadagiti nakumpiskar a dokumento ti mamadlaw a naikamkamakam gaputa naaramat ti plain bond paper imbes a ti doctor’s stationery.

Dinakamatna a kabayatan ti interview ket saan pay nga ammo ti maseknan ti nagan ti doktor wenno agas a naireseta iti daytoy.

Sigun kenkuana, nalapdan ti siudad ti nasao nga aramid sakbay pay a nagbalin a nasaknap a mangitunda iti panakagundaway dagiti priority groups a binigbig ti nasyonal a gobyerno.

Inyapela pay ni Mayor Magalong ti ad-adda a panagbalin a nainget dagiti vaccinators iti panagsukimatda kadagiti dokumento a maiparparang kadagitoy kagiddan ti panangibalakadna kadagiti umili iti saan dagitoy a panagulbod ken panagallilaw tapnu laeng maipangrunada a mabakunaan.

Impettengna a kasapulan ti panag-anos iti panag-uray iti panawen a mabakunaan gaputa addan to ti umdas a suplay ti bakuna kontra iti COVID-19 para iti amin.

Immunan a binallaaganna dagiti tattao nga agar-aramat ti peke a vaccination cards wenno vaccination passports iti aniaman a transaksion, pakairamanan ti panagserrekda ditoy siudad kasaruno ti panagwaras dagiti online posts iti panagilako ti peke a vaccination cards.

Iti sidong ti linteg, maiparit ken mapatawan iti pannusa ti asinoman nga agaramat iti peke a dokumento.