screenshot from Cong. Eric Go Yap‘s FB page

BAGUIO CITY – Inkari ni Benguet caretaker congressman Eric Go Yap ti panakapadur-as ti ay-ayam a mixed martial arts (MMA) iti probinsya ti Benguet kagiddan ti panagsarungkar ti Team Lakay iti opisinana sadiay Kamara.

Sigun kenkuana, dakkel ti dayaw a maipapaay dagiti fighters ti Team Lakay iti pagilyan.

Dinakamatna a gapu iti daytoy ket paggepna a kasarita ni Benguet Governor Melchor Diclas para iti panakabiruk ti bakante a lote a tagikua ti gobyerno sadiay Wangal, La Trinidad tapno sadiay a maipasdek ti maysa nga MMA gym.

-- Advertisement --
– timek ni Benguet caretaker congressman Eric Go Yap

Kinunana a no addan ti mabigbig a lote ket ditoy metten nga agkiddaw daytoy iti pondo sadiay Kongreso a maaramat met iti konstruksion ti gym ken iti panakagatang dagiti pasilidad nga aramaten dagiti agsanay sadiay.

Naamuan a nagturong sadiay Kamara ni Team Lakay head coach Mark Sangiao kadwana dagiti world champions a da Joshua Pacio, Stephen Loman ken Eduard Folayang tapnu awatenda ti special commendation nga impila ni Yap a nangbigbig iti kontribusyon dagitoy iti lubong ti MMA.