BAGUIO CITY – Tinakderan ti maysa nga operator ti taxi iti lokalidad ti panangtubngarda iti kanayonan a 200 a taxi units iti Baguio City nga inaprobaran ti LTFRB-Central Office.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, impetteng ni Flores Bedking nga ad-adda nga umilet dagiti kalsada wenno agresulta iti trapiko ti presensia dagiti nasao nga yunit ti taxi no agbiahen dagitoy.

Inyunay-unayna nga awan ti panagkurang iti taxi units iti siudad gaputa no bilang agkurkurang ket mabalin a mawaswas ti agdama a number coding scheme tapnu manayonan ti bilang dagiti agbiahe.

-- Advertisement --

Kinunana a 99 percent kadagiti aplikante para iti kanayonan a 200 taxi units iti siudad ket dagiti taxi operators ken dagitoy dagiti babaknang ken addaan ti adu nga yunit ti taxi.

Pinaglibakanna pay ti kinuna dagiti pabor iti kanayonan a taxi units nga adu a taxi drivers ti agur-uray kadagiti nasao nga yunit.

Sigun kenni Bedking, adun a taxi drivers ti nangpanaw iti imanmanehoda a taxi gaputa iti agdama nga odd-even scheme a panagbiahe dagiti taxi units ket maminsanda laeng nga agbiahe iti makalawas a saan met nga umanay para iti pamilyada.

Patienna pay a ti libre a prangkisa ti ginundawayan dagiti nagaplikar para kadagiti kanayonan a taxi units iti lokalidad.

– ni Flores Bedking, maysa a taxi operator

Kabayatanna, kidkiddawen dagiti maseknan a taxi operators ditoy Baguio a mangtubtubngar iti kanayonan a taxi units ti panangsuporta dagiti kakadwada iti addang nga ar-aramidenda tapnu saan a manayonan pay dagitoy.

Impetteng ni Bedking a no baybay-anda a manayonan ti bilang dagitoy ket ad-adda a mapukawen ti panagbiahe dagiti taxi ken panawan dagitoy dagiti taxi drivers.

Dinakamatna nga idi pay 2019 a tubtubngarenda ti nasao a kanayonan a taxi units ditoy siudad.

Imbinglayna nga apaman a naalada ti kopya ti desisyon ti LTFRB-Central Office a nangibasura iti panangtubngar ti city government iti kanayonan a taxi units ditoy siudad ket dagusda a nagkonsulta iti City Council ken ni Mayor Benjamin Magalong.

Sigun kenkuana, ditoy a naibaga kadakuada a mabalin a makasuan dagiti aplikante kadagiti nasao a taxi units a gimmatang ti yunit dagitoy.

– ni Flores Bedking, maysa a taxi operator

Inyulitna nga iti report ti City Engineering Office ket nasurok 2,400 a taxi units ti laeng kasapulan dagiti residente ti Baguio bayat a 769 ti kasapulan dagiti turista ken dagiti residente iti La Trinidad, Itogon, Tuba, Tublay ken Sablan.

Nupay kasta, iti agdama ket nasurok 3,200 dagiti taxi units nga agbibiahe iti Baguio a rason tapnu saan nga irekrekomendar ti City Engineering Office ti kanayonan a taxi units iti siudad.