BAGUIO CITY – Makidkiddaw ti panakailaylayon ti katulagan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad, Benguet ken ti Baguio City seknan iti panakasurot ti coding scheme ti Baguio para kadagiti taxi units.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni Mayor Romeo Salda a kiniddaw kenkuana ni Baguio Councilor Benny Bomogao a mailaylayon agingga inton tapos, July 31 ti katulagan iti synchronized coding scheme nga agpaso inton Julyo 15.

-- Advertisement --

Kinunana a gapu iti daytoy, urayenda ti resolusyon a buklen ti Sangguniang Bayan ti La Trinidad seknan iti nasao a kiddaw.

Immunan nga imbinglayna a kangrunaan a parikotda iti napagtutulagan a coding sheme ti saan nga agtunos a number coding dagiti taxi tunggal Miyerkules ken Huebes.

Kagiddan iti daytoy, kiniddaw ni Mayor Salda ti panagbalin a responsable ken panangited dagiti taxi drivers ken motorista iti kooperasyonda, nangruna iti panagtulnogda kadagiti linteg-trapiko.