-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Puntirya ti Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) – Cordillera a makikoordinar ken maaddaan ti katulagan kadagiti accommodation establishments kas kadagiti transient houses ken hotels ditoy Baguio City para iti panakapaksiat ti iligal a droga iti lokalidad.

Sigun kenni PDEA-Cordillera Regional Director Gil Castro, babaen iti mabukel a katulagan ket nainget a mawanawanan dagiti iligal nga aktibidad a maipatpatungpal kadagiti nasao a pasdek, pakairamanan ti transaksion ti iligal a droga.

Inlawlawagna pay a babaen iti nasao nga addang ket dagus a makaipaay ti PDEA iti tulong iti aniaman nga oras.

Kinunana a sumagmamano laeng dagiti dadakkel a hotels iti siudad a makikokoordinar kadakuada mainaig iti kampanya kontra iti iligal a droga.

Innayonna a maysa kadagiti pakaisaysayangkatan ti transaksion ti iligal a droga ket kadagiti natatao a lugar.

-- ADVERTISEMENT --
– ni PDEA-Cordillera Regional Director Gil Castro

Immuna iti daytoy, binigbig ti PDEA-Cordillera ti security force ti kadakkelan a mall ditoy siudad gapu iti panagbalin dagitoy a partner ti PDEA iti panakapaksiat ti iligal a droga iti lokalidad.

Pinagyamananna metlaeng ti Philippine Postal Corporation iti tulong dagitoy iti panakasukimat dagiti amin a couriers a sumangsangbay iti siudad ti Baguio.