BAGIUO CITY – Ipampannakkel ita ti DepEd-Benguet ti panagtalinaed ti napintas a performance dagiti estudyante iti probinsia iti baet a modular ken blended learning ti wagas ita ti panagsuro ken panagadal gapu iti agdama a pandemya.

Sigun kenni Benguet Schools Division Superintendent Benilda Daytaca, rumrumwar iti panagadalda nga awan unay ti nagbaliwan ti performance dagiti estudyante iti sidong ti blended learning no idilig iti face-to-face a panagadal.

Kinunana a kaaduan kadagiti higher grades ti nagtalinaed ti performance-da gaputa kaaduan ket naka-grado iti 86% agpangato a kas metlaeng iti grado dagitoy iti regular class.

-- Advertisement --

Nupay kasta, inaklonna a rumrumwar iti kapada a panagadal a naapektaran iti baro a klase ti panagadal dagiti Kindergarten, Grade 1 ken Grade 2 gaputa adda dagiti nakaala ti marka a 71%-75%.

Inlawlawagna met a dagiti nasao nga ubbing ti agkasapulan ti personal a panangigiya wenno spoon feeding.