BAGUIO CITY – Pagparparikutan ita ti dadaulo ti Kabayan, Benguet ti agtultuloy a panagngato ti kaso ti dengue fever sadiay kaggidan ti panagrugi ti panagtutudo iti lokalidad.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mayor Basilio Louie Daoal Jr. nga ita ket dumanonen iti nasurok 100 dagiti umili sadiay a nakaptan iti nasao a sakit ken manamnama pay a ngumato ti nasao a bilang.

-- Advertisement --

Kinunana a manipud iti 13 a barangay ti Kabayan ket innem a barangay ti nakailistaan ti nasao a sakit, partikular ti Poblacion, Duacan, Gusaran, Pacso, Adaoay ken Bashoy.

Innayonna a maysa a kitkitaenda a rason iti panagadu ti kaso ti dengue fever sadiay ti panaglatak ti panagmula iti nagduduma a sabong ita a pandemya, no sadino, dagiti pagmulaan ti maysa kadagiti pagbalbalayan dagiti lamok.

Sigun pay kenkuana, maysa metlaeng a rason ti danum a maur-urnong kadagiti barado a kanal.

Gapu iti daytoy, narugianen ti panagdaldalus kadagiti kanal sadiay Kabayan ken ti panangpalagipda kadagiti umili iti panagdalus iti arubayan dagitoy nangruna dagiti pakaur-urnongan ti danum a mabalin a pagbalayan ken pag-itlogan dagiti lamok.

Immuna metten a dinakamat ti Benguet Provincial Health Office a maysa ita a pagam-amkanda ti panagngato ti kaso ti dengue fever kalpasan a nailista ti dumanon iti 369 a kaso ti dengue fever iti probinsia manipud idi Enero agingga iti Hunyo ti agdama a tawen.

Kaaduan kadagiti nasao a kaso ti dengue fever ket nailista iti La Trinidad, Itogon, Tuba, Mankayan ken Kabayan.