BAGUIO CITY – Mangnamnama ti Baguio City Veterinary and Agriculture Office a saanen a manayonan ti dua a kaso ti rabis a nailista ditoy siudad idi napalabas a bulan.

Kasaruno daytoy ti naisayangkat a panagbakuna kadagiti aso kontra iti rabis kadagiti barangay ti Loakan-Apugan ken Outlook Drive idi kalman kalpasan a nailista idi Hunyo 25 ti maikadua a kaso ti rabis iti aso ditoy siudad ita a tawen.

-- Advertisement --

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Veterinarian Dr. Brigit Piok a dumanon iti 396 nga aso sadiay Outlook Drive ti nabakunaan kontra iti rabis bayat a 390 nga aso sadiay Loakan-Apugan.

Imbinglayna a ti kaudian a kaso ti rabis ket nailista iti maysa nga aso sadiay Loakan-Apugan Barangay.

Dinakamatna a ti nasao nga aso ket nagapu sadiay San Fernando, Pampanga ken naiturong sadiay Outloook Drive Barangay sakbay a nagakar ti agtagikua sadiay Loakan-Apugan Barangay.

Innayonna nga idi naisangpet ditoy siudad ti nasao nga aso ket naipapaagas pay gapu iti nakita a sakit daytoy ngem nakitaan latta ti sintomas ti rabis kas iti panagbalin nga agresibo, panagkagat iti amin a makagat iti kulongan ken panaglabutab iti ngiwat.

Sigun pay kenni Dr. Piok, natay ti nasao nga aso idi Hunyo 24 ken iti eksaminasyon ti laboratoryo ket nagpositibo daytoy iti rabies virus.

Kagiddan iti daytoy, inyapelana manen ti panangipabakuna dagiti addaan taraken iti asoda kontra iti rabis kas paset ti panagbalinda a responsable nga agtaraken.

Kwalipikado a mabakunaan kontra iti rabies dagiti aso nga agtawen iti tallo a bulan nga agpangato ken mabalin nga ipabakuna dagitoy iti mismo nga opisina ti Baguio City Veterinary and Agriculture Office sadiay Slaughter Compound wenno saan ket agdamag iti barangay hall para iti schedule ti barangay anti-rabies vaccination iti lugar dagitoy.