BAGUIO CITY – Maipalpalubos ita ti panag-home quarantine dagiti pasiente ti COVID-19 sadiay La Trinidad, Benguet kagiddan ti panakapunno manen dagiti isolation facilities ti nasao a munisipyo.

Sigun kenni Mayor Romeo Salda, temporaryo nga impalubosna ti panag-home quarantine dagiti close contacts ken mild cases ti COVID-19 iti masakupan daytoy gaputa napunnon dagiti isolation facilities ken temporary treatment monitoring facilities dagitoy.

-- Advertisement --

Kinunana a sakbay nga ipalubosda ti panag-home quarantine dagiti pasyente ket sukimaten pay dagiti kameng ti Municipal Health Office ti balay dagiti pasiente no nakapasa iti standard ti Department of Health ken ti National IATF.

Dinakamatna nga iti kanito a saan a pumasa ti balay ti maseknan ket maiturong dagitoy kadagiti isolation facilities a nawayaan tapnu maipanamnama a saan a maiwaras ti virus dagitoy.

Inaklon met ni Mayor Salda a saanda kuma nga ipalubos wenno ibalakad ti home quarantine ngem gapu iti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti munisipyo ken panakapunno dagiti isolation facilities ket temporaryo a pinalubosanda ti nasao a wagas ti panag-quarantine.

Nupay kasta, impanamnamana nga adda dagiti Barangay Health Workers a kanayon a mang-monitor kadagiti pasiente ti COVID-19 a naka-home quarantine tapnu dagus dagitoy nga agrekober manipud iti nasao a sakit.

Iti agdama ket ikagkagumaan ti lokal a gobierno ti La Trinidad a papartaken ti panakaisagana pay dagiti kanayunan a pasilidad.

Manamnama ti 48-bed capacity a pasdek a mailukat sadiay Longlong, Puguis ken maisagsagana metten ti senior citizens’ building a mabalin a pakaiturongan dagiti dadduma a pasyente ti nasao a sakit.

Dinakamat pay ni Mayor Salda a pabaruanda ti kontratada iti Concordia Isolation Facility tapnu mailaylayon ti panaka-aramat daytoy ken kitkitaenda pay dagiti pagadalan a mabalin nga agserbi a temporaryo nga isolation facilities ti La Trinidad, Benguet.