-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Maysa kadagiti kapatgan a regalo ti Pamilya Melchor sadiay Itogon, Benguet ti kumpirmasyon a ti backhoe operator a mapukpukaw a kabagian dagitoy ti nasarakan a bangkay iti waig sadiay Ampucao, Itogon, Benguet idi July 28.

Sigun kenni Amanda Fermin Melchor, nalaus ti ragsakda idi napaneknekan a ti kabsatda a ni Leandro ‘Maui’ Melchor ti nasarakan a bangkay iti Banenbeng Creek babaen iti resulta ti DNA test nga impaay ti PNP-SOCO idi laeng December 2.

Kinunana nga iti nasurok makatawen a panangsapsapulda iti banuar a kabsatda ket naikkaten ti nadagsen a rikriknaenda kalpasan a naawatda ti nasao a resulta ti DNA test.

Impeksana met ti dakkel a panagyamanda iti PNP-SOCO ken kadagiti amin a nagsakripisyo para iti panakasapol ti kabsatda.

Immunan a nakapatang ti Bombo Radyo ni Amanda Fermin Melchor bayat ti Paskua idi 2018 ken ditoy nga impeksana a ti kararagda ket ti dagus a panakasarak ti kabasatda.

-- ADVERTISEMENT --

Maipalagip a nagaburan ni Leandro Melchor a maysa a backhoe operator ti maikadua ken dakkel a panagreggaay ti daga sadiay Loakan bayat ti panagtulongna nga agsapul kadagiti nagaburan iti immuna a panagreggaay ti daga sadiay kabayatan ti idadalapos ti Bagyo nga Ompong.